Sığınak Havalandırması

Sığınakların Havalandırılması tasarımında, sığınak ortamında koruma süresince bulunacak insanların, yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temiz havanın sağlanması düşünülmektedir. Bu amaçla asgari ihtiyaç havasının tespiti açısından bir açıklama gerektiği görülmektedir.
Solunum için gerekli hava içinde asgari Oksijen miktarının dan az, CO2 miktarının %2 den çok olmaması, kuru termometre sıcaklığın 290C’ yi aşmaması sağlanmalıdır. Sağlık koşullarının korunması, ortam havasındaki CO2 miktarının %4ü aşmaması için ise insanlarda, kişi başına en az 500 lt/h solunum havasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bedensel bir faaliyeti olmaksızın yetişkin bir insanın teneffüs ettiği hava yaklaşık 0.5 m3/h (maksimum 8….9 m3/h) olup, solunum sonucu havası ise 35 0C ve %95’lik neme sahip olmakta ve ortalama olarak O2 , %4 CO2 ve %79 N içermektedir.
Sığınak ile yasal mevzuat: Sığınak Yönetmeliği Bu yönetmeliğin uygulamasında yapı ruhsatını ve yapı kullanma izni belgesini düzenleyen idareler
yetkili ve sorumludur. Valiliklerin ve Büyükşehir belediyelerinin gerektiğinde denetim yetkisi saklıdır.
Yönetmeliğin uygulamasında plan, proje, yapı ruhsatı, yapım, yapı kullanma izni ve kat mülkiyeti gibi imarla tereddüde düşülen hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, diğer hususlarda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Başkanlığının yazılı görüşü alınır.